Spravujte súhlas so súbormi cookie

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prispôsobiť
Cookies
Predaj vozidiel

Poskytujeme krátkodobý a dlhodobý prenájom osobných a úžitkových vozidiel.

Krátkodobý prenájom – 1-29 dní ( 1 deň = 24 hodín)
Dlhodobý prenájom – 30 a viac dní

Prenajímateľom je spoločnosť:

JP-AUTO RENT s. r. o,
Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
IČO: 52 964 841,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50739/N


Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme

Fyzické osoby:
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • platný vodičský preukaz skupiny B
 • tel. kontakt a email

Právnické osoby:
 • občiansky a vodičský preukaz
 • ak vozidlo prevezme iná osoba ako uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, je potrebné mať splnomocnenie, že osoba je oprávnená k podpisu zmluvy a prevzatia vozidla
 • PLNÁ MOC na stiahnutie
  platí pre právnické osoby s jednorazovou platnosťou
 • tel. kontakt a email

Platobné podmienky

V našej požičovni je platba možná hotovosťou, kreditnou alebo platobnou kartou alebo na faktúru. Platba závisí od dĺžky prenájmu vozidla.

Krátkodobý prenájom

V prípade krátkodobého prenájmu za prenájom zaplatíte v hotovosti alebo platobnou kartou / kreditnou kartou vopred alebo až po skončení nájmu pri vrátení vozidla. Zmluvným klientom vystavíme faktúru do 15 dní odo dňa ukončenia nájmu a prevzatia vozidla a stiahne si sumu za prenájom z vopred zaplateného depozitu.

Dlhodobý prenájom

V prípade dlhodobého prenájmu je potrebná platba vopred a to ku dňu odovzdania vozidla nájomcovi do konca daného kalendárneho mesiaca a prípadne aj za celý ďalší kalendárny mesiac, následne potom vždy vopred k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Depozit

  • depozit = záloha za vypožičané vozidlo, ktorá sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla
  • výška depozitu závisí od kategórie vozidla
  • depozit kryje tiež dohodnutú spoluúčasť nájomcu v prípade vzniku škodovej udalosti a to vo výške 10%, minimálne vo výške 400€ za každú škodovú udalosť alebo poškodenie. Nájomca je oprávnený zvoliť si zníženie spoluúčasti na výšku 5%, minimálne vo výške 200€. Zníženie spoluúčasti je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka.
  • JP – AUTO RENT nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depozitu
  • prenajímateľ vráti nevyčerpaný depozit nájomcovi spravidla do 30 dní od zániku zmluvy o prenájme
  • prenajímateľ je takisto povinný informovať nájomcu o akomkoľvek použití depozitu na úhradu svojich pohľadávok voči nájomcovi a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania

Ceny prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájmom vozidiel sú uvedené v ponuke vozidiel a v cenníku a sú vždy platné a záväzné.

Ceny prenájmu vozidiel sú uvedené pri konkrétnej kategórii vozidla v sekcii Vozový park.

V cene prenájmu je už zahrnuté:
 • cestná daň
 • zákonné poistenie
 • havarijné poistenie so spoluúčasťou 10%, min. 400 EUR
 • slovenská diaľničná známka
 • asistenčné služby pri poruche alebo nehode
 • Sezónne prezutie
 • Pravidelná údržba vozidla predpísaná výrobcom
 • Náhradné vozidlo v prípade škodovej udalosti (nepojazdné vozidlo), kde vinníkom nie je vodič prenajatého vozidla / nájomca

Pristavenie a odstavenie vozidla

 • pristavenie vozidla / odstavenie počas otváracích hodín v mieste našich pobočiek je bezplatné
 • pristavenie / odstavenie vozidla v rámci mesta sídla pobočky je spoplatnené sumou 15€ s DPH
 • za pristavenie / odstavenie vozidla mimo mesta sídla pobočky sa účtuje poplatok 1,20 EUR  za 1km
 • pristavenie/odstavenie vozidla mimo pracovnej doby sa účtuje poplatok 50€ s DPH

Povinnosti nájomcu

 • nájomca je povinný užívať vozidlo spôsobom jeho účelového určenia podľa zmluvy a riadne sa o neho starať, aby nevznikla na vozidle škoda
 • znášať všetky peňažné nároky, najmä pokuty a sankcie, ktoré vznikli príslušnému štátnemu alebo správnemu orgánu voči prenajímateľovi v súvislosti s porušením povinností a s objektívnou zodpovednosťou pri prevádzke vozidla nájomcom
 • v prípade opustenia vozidla je nutné vozidlo zabezpečiť proti otvoreniu alebo odcudzeniu a poškodeniu prostriedkami, ktorými je vozidlo vybavené
 • nájomca je prenajímateľovi povinný oznámiť mená, adresy, čísla občianskych a vodičských preukazov všetkých vodičov, ktorí majú na základe pokynu nájomcu vozidlo prevádzkovať
 • v prípade vzniku škodovej udalosti alebo akéhokoľvek poškodenia vozidla je nájomca povinný oznámiť riadne túto skutočnosť prenajímateľovi a príslušnej poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote
 • nájomca znáša plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu
 • vo vozidle je prísne zakázané fajčiť, pričom porušenie tohto zákazu bude sankcionované osobitnou zmluvnou pokutou vo výške 500€

Cesta do zahraničia

 • pri akejkoľvek ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny, ktoré plánuje nájomca navštíviť musia byť riadne zaznamenané v nájomnej zmluve pri prekročení hraníc Slovenska sa účtuje poplatok 50 EUR (nezahŕňa poplatky za spoplatnené cesty v zahraničí)
 • diaľničnú známku platnú pri prekročení hraníc cudzieho štátu je nájomca povinný bezodkladne zakúpiť pred vstupom do príslušného štátu.
 • cesta je povolená do všetkých krajín Európskej únie
 • cesta nie je povolená do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie (okrem Chorvátska, Slovinska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Veľká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy

Podmienky vrátenia vozidla

  • nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi vozidlo v riadnom čase vyplývajúcom z uzatvorenej zmluvy
  • nájomca je povinný odovzdať vozidlo v stave, v akom mu bolo vozidlo odovzdané pred zapožičaním
  • vozidlo musí byť odovzdané čisté s plnou nádržou
  • v prípade odovzdania znečisteného vozidla si vyhradzujeme právo účtovať pokutu v zmysle aktuálneho cenníka
  • v prípade prekročenia stanoveného nájazdu kilometrov bude účtovaný poplatok 0,40 € za km nad rámec

Otváracia doba našich prevádzok

Naše prevádzky sú vám k dispozícii nasledovne:

Prevádzka Nitra
Dolné Hony 425/23, 949 01

Po – Pia 8:00 -17:00
So – Ne na vyžiadanie za poplatok

Prevádzka Bratislava
Stará Vajnorská 4, 831 04

Po – Pia 8:00 -17:00
So – Ne na vyžiadanie za poplatok

Po pracovnej dobe, počas víkendov a sviatkov si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za odovzdanie alebo prebratie vozidla nasledovne:

pobočka Bratislava / Nitra Po - Pi: 17:01 - 07:59 + So / Ne / Sviatky 50 EUR
letisko Bratislava BTS Po - Ne: 20:00 - 08:00 50 EUR
letisko Schwechat (AT) Po - Ne: 20:00 - 08:00 100 EUR

Tieto podmienky sú skrátenou informáciou všeobecných obchodných podmienok, kompletné "Všeobecné obchodné podmienky" nájdete tu: VOP.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.č. 0948 400 460 alebo mailom info@jpautorent.sk, radi vám odpovieme.

Tešíme sa, že vám môžeme prinášať nekonečno zážitkov na vašich cestách!


JP – AUTO RENT