Spravujte súhlas so súbormi cookie

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prispôsobiť
Cookies
Predaj vozidiel

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť JP-AUTO RENT s.r.o., so sídlom Matúškovo 913, Matúškovo 925 01 , IČO: 36 759 007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19859/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje:

JP–AUTO RENT, s.r.o

e-mail: info@jpauto.sk
tel. č. +421 37/321 46 22

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Táto časť vymenúva, koho osobné údaje spracúvame. Ide zväčša o tieto osoby:
 • osoby konajúce v mene obchodných partnerov
 • klienti (prípadne budúci klienti – záujemcovia o naše služby a tovar)
 • uchádzači o zamestnanie

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri našej činnosti spracúvame len bežné osobné údaje, v závislosti od účelu:

Kontaktný formulár na https://jpauto.sk a marketingové účely
 • meno
 • priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
Výberové konanie
 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje
 • ostatné údaje v rozsahu poskytnutom v životopise/motivačnom liste uchádzača o zamestnanie (prípadne ďalšie údaje potrebné pre dosiahnutie účelu spracúvania)
Zisťovanie spokojnosti zákazníkov a všeobecný prieskum trhu na účely zlepšovania našich výrobkov a služieb
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • kontaktné údaje

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie prieskumu spokojnosti medzi zákazníkmi Prevádzkovateľa, na zlepšovanie služieb a tovarov Prevádzkovateľa, prípadne aj na zlepšovania jeho hospodárskych výsledkov a rozvoja jeho tovarov a služieb. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov. V dôsledku popísaných skutočností slúži spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a zároveň záujmom jeho zákazníkov, pretože zákazníci sa týmto spôsobom podieľajú na vylepšovaní tovarov a služieb Prevádzkovateľa, pričom zákazníci uvedené služby a /alebo tovary využívajú. V dôsledku uvedeného možno dôvodne tvrdiť, že na základe výsledkov prieskumov spokojnosti a ich záverov sa zároveň zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

Monitorovanie priestorov
 • kamerový záznam zachytávajúci obrazový záznam dotknutých osôb

Naše objekty sú na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana majetku, monitorované kamerovým systémom, preto medzi spracúvané osobné údaje môžu patriť videozáznamy dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v danom objekte. Ďalším dôvodom monitorovania našich objektov kamerovým systémom je ochrana zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch objektu v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (napr. v prípade vzniku požiaru usmernenie osôb a zabránenie ďalším škodám na zdraví a majetku).

Uzatvorenie záväzkových vzťahov
 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje
 • adresa bydliska/miesta podnikania
 • dátum narodenia/rodné číslo/IČO
 • číslo dokladu totožnosti/ vodičského preukazu
 • podpis

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne, na základe čoho dochádza k plneniu zmluvy alebo dodaniu služby, ktorú ste si ako náš klient alebo obchodný partner u nás objednali. V prípade neposkytnutia týchto údajov, ktoré sa vyžadujú pri záväzkových vzťahoch alebo pri dodaní služieb (identifikačné údaje a iné nevyhnutné údaje) v zmysle vašich požiadaviek, nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy alebo k dodaniu služby.

Účtovné a daňové účely
 • fakturačné údaje

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci účelu, na ktorý nám ich poskytujete. Medzi účely spracúvania patrí:

 • výberové konanie
 • uzatvorenie záväzkových vzťahov
 • marketingové účely (zasielanie newsletterov, prípadne iných oznámení)
 • účtovné a daňové účely
 • štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
 • ochrana majetku Prevádzkovateľa a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch
 • zisťovanie spokojnosti zákazníkov a všeobecný prieskum trhu na účely zlepšovania našich tovarov a služieb

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto zákonných dôvodov:

Účtovné a daňové účely
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť nemôže s vami uzatvoriť zmluvný vzťah;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ môže v rámci svojej obchodnej činnosti zasielať rôzne reklamné oznámenie (priamy marketing) alebo iné oznámenia osobám, ktoré na to dali Prevádzkovateľovi súhlas (§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona), prípadne aj osobám, ktoré si u Prevádzkovateľa zakúpili/objednali produkt/službu.

Pri zmluvných vzťahoch a uchádzačoch o zamestnanie spracúvame osobné údaje na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu videozáznamov na základe jeho oprávnených záujmov podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, ktorými sú ochrana majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

V prípadoch, kedy v súlade s Nariadením alebo Zákonom Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje bez vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov:
 • životopisy po skončení výberového konania (ak nie je udelený súhlas so zaradením do databázy Prevádzkovateľa);
 • ostatné osobné údaje súvisiace s účtovníctvom, daniami a iné doklady budeme spracúvať po dobu určenú zákonom. Po uplynutí tejto doby
 • budú vymazané;
 • účtovné doklady, ako napr. faktúry vystavené Prevádzkovateľom sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia;
 • kamerové záznamy po dobu 14 dní, pričom po uplynutí tejto doby budú vymazané.

Pri určovaní lehôt uchovávania osobných údajov sa riadime Zákonom, Nariadením a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, atď.).

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté oprávneným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov, ako sú napríklad súdy, okresné úrady, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, notári, audítori.

Prevádzkovateľ ďalej môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa. V zmysle toho sme uzatvorili zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľmi, na základe ktorých je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Medzi sprostredkovateľov, ktorým poskytujeme vaše osobné údaje patria spoločnosti, ktoré pre nás externe vykonávajú spracovanie účtovníctva, prípadne iné spoločnosti s ktorými spolupracujeme.

Keď vlastníte vozidlo značky Jaguar Land Rover, informácie týkajúce sa Vás a vášho vozidla (vrátane identifikačného čísla vozidla alebo VIN) si môžeme vo vhodnej miere vymieňať v rámci našej siete predajcov, servisov, dovozcov, poskytovateľov úverov a poskytovateľov náhradných vozidiel na báze úveru, a to v súvislosti s požadovaným účelom (napr. servis, poistná udalosť, atď.),. To, ktoré informácie si vymieňame, závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od toho, od koho ste vozidlo kúpili, a od služieb, ktoré od nás požadujete počas obdobia vlastníctva vozidla.

Prevádzkovateľ ďalej v rámci vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov so službami Prevádzkovateľa zasiela spoločnosti T.O.P.AUTO Slovakia, a.s. – importér vozidiel Jaguar a Land Rover, so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 874 546 (ďalej len „importér vozidiel“) osobné údaje o reálnych klientoch/ potenciálnych klientoch, ktoré mu vyplývajú z interných nariadení importéra vozidiel, o čom budú klienti informovaní pri získavaní ich osobných údajov a poučení o ich právach.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Nariadenie charakterizuje spracúvanie údajov ako „profilovanie“, ak zahŕňa:
 • automatizované spracovanie osobných údajov
 • používanie týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci svojej činnosti prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nižšie uvádzame práva, ktoré vám zo Zákona a Nariadenia ako dotknutej osobe prináležia.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení. Ide napríklad o prípady ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k výmazu osobných údajov fyzickej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, za podmienok stanovených v Zákone.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na právnom základe spracúvania na nevyhnutné plnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu môžete zaslať Prevádzkovateľovi na horeuvedené kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.